Beans Azuki (Japanese)

Cod: 425
Capacity: 720 ml
Unit/Box:6